Wyroby Żelowe

Bogata oferta, atrakcyjne ceny oraz wysoka jakość.

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ‘BOKA’ Bożena Mijakowska z siedzibą w Dębnie. Firma ‘BOKA’ Bożena Mijakowska ul. Waryńskiego 12/9, 74-400 Dębno, Tel./Fax +48 (95) 760 42 54, e-mail: bokadebno@poczta.onet.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę ‘BOKA’ Bożena Mijakowska tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma ‘BOKA’ Bożena Mijakowska, pracownicy firmy firmy ’BOKA’ Bożena Mijakowska oraz organy podatkowe na terytorium RP,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a firmą ‘BOKA’ lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a firmą ‘BOKA’, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi współpracę gospodarczą między Panią/Panem a firmą ‘BOKA’ lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a firmą ‘BOKA’.